Egyszerűsített végelszámolás

írta: Dr. Sztanó Imre

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény előírása alapján a cég végelszámolása egyszerűsített módon történhet, ha

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §-a szerinti könyvvizsgálatra nem kötelezett, és
 • végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást befejezi.

 

A következőkben bemutatjuk az egyszerűsített végelszámolás sajátosságait és menetét

 • Egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámoló választására nem kerül sor, a végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselői látják el.
 • Az egyszerűsített végelszámolás megindítását – az adójogi szabályoknak megfelelően – az állami adó- és vámhatóságnak kell bejelenteni, így ebben az esetben nem kell ügyvédnek eljárni a végelszámolás során. (T201T jelzésű nyomtatványon) A bejelentés tartalmazza a végelszámolás kezdőnapját, valamint az erről szóló határozat dátumát.
 • A végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül, a végelszámolás kezdő napját megelőző nappal tevékenységet lezáró bevallást és számviteli beszámolót kell készíteni, azt közzé kell tenni és letétbe helyezni.
 • A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján automatikusan jegyzi be a cégjegyzékbe a cégnévnek végelszámolásra utaló toldattal való módosítását és az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját.
 • A cégbíróság Cégközlönyben közleményt tesz közzé az egyszerűsített végelszámolás megindításáról, amely tartalmazza többek között az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját és azt a tényt, hogy a cég egyszerűsített végelszámolás lefolytatásáról határozott. A közlemény tartalmazza a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be.
 • A végelszámolás befejezésekor – legkorábban a cégközlönyben való megjelentést követő 40. nap után – a legfőbb szerv az előterjesztett iratok, a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által történő átvállalásáról is. A határozatban – szükség esetén – rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb költségeknek a viseléséről is.
 • Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – az adóhatóságnak jelentheti be, amelyről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. (T201T jelzésű nyomtatványon) A végelszámolás záró napját követő 30 napon belül, a végelszámolás záró napjával tevékenységet lezáró társasági adóbevallást, illetve végelszámolást lezáró beszámolót kell készíteni, melyet letétbe kell helyezi és közzé kell tenni.
 • A cég az adóhatósági bejelentéssel egyidejűleg köteles a cégkapun keresztül megküldeni a cégbíróságnak az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot, valamint a határozatot a jogszabályban meghatározott iratminta kitöltésével.
 • Az adóhatóság a cég bejelentésétől számított harminc napon belül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, ha a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.
 • Az adóhatósági értesítés és a cég általi iratbenyújtás megtörténte után a cégbíróság – a végelszámolás szabályszerű befejezése esetén – törli a céget a cégjegyzékből.

 

Ha a törvényben meghatározott feltételek megváltoznak, úgy az egyszerűsített végelszámolás helyett a cég köteles a végelszámolásra vonatkozó szabályok szerint eljárni.

 

Forrás: 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a végelszámolás számviteli feladatairól